Ech begréissen, dat d’EU Kommissioun sech endlech dozou äussert wéi mer Beweegungsfräiheet am Schengen Raum erëm hierstellen kënnen, esou wéi ech dat mat ville Kolleegen am Europaparlament gefuerdert hunn.

Allerdéngs hunn ech bis zu dësem Moment nach ëmmer keng wëssenschaftlech Begrënnung héieren, ob a firwat Grenzschléissungen am Schengen Raum zur Bekämpfung vun der Pandemie sënnvoll sinn. De Virus zirkuléiert an allen Memberstaaten a léisst sech duerch Grenzkontrollen net ophalen. Dowéinst ass et vu gréisster Wichtegkeet dat Grenzen och fir de Persouneverkéier erëm opginn! Virun allem an de Grenzregiounen ass dëst noutwendeg fir Grondrechter vun eise Bierger ze erhalen. Mee och d’Wirtschaft an den Tourismus si vun dësem fräie Mouvement direkt ofhängeg.

Deen vun der Kommissioun virgeschloenen Usaz fir en koordinéiert Opmaache vun de Grenze geet an déi richteg Richtung. Länner mat enger vergläichbarer epidemiologescher Situatioun sollen elo op Basis vun enger Analys vum Europäeschen Zentrum fir d’Preventioun a Kontroll schnellstméiglech hir Reesbeschränkungen ënnerteneen ophiewen. Et gëllt virun allem op Hygiènesreegel a social distancing ze setzen amplaz op Grenzschléissungen!

Op dëser Platz wëll ech och begréissen dat Däitschland endlech erëm zu Sënne komm ass : ab dësem Weekend si Grenzen zu Lëtzebuerg endlech erëm op an domat déi systematesch Kontroll eriwwer.

 

Pressemitteilung vom Europaabgeordneten Christophe Hansen zu der Ankündigung der EU Kommission über das Aufheben der Grenzkontrollen im Schengen Raum

Ich begrüße, dass die EU Kommission sich endlich dazu äußert, wie die Bewegungsfreiheit im Schengen Raum wiederhergestellt werden soll, so wie ich es mit zahlreichen Kollegen im Europaparlament gefordert habe.

Allerdings habe ich bis zu diesem Zeitpunkt noch immer keine wissenschaftliche Begründung gehört, ob und warum Grenzschließungen im Schengen Raum zur Bekämpfung der Pandemie sinnvoll seien. Das Virus zirkuliert in allen Mitgliedstaaten und lässt sich nicht durch Grenzkontrollen aufhalten. Deshalb ist es von größter Wichtigkeit, die Grenzen auch für den Personenverkehr wieder zu öffnen! Vor allem in Grenzregionen ist dies notwendig, um die Grundrechte der Bürger zu wahren. Doch auch die Wirtschaft und der Tourismus sind von der Freizügigkeit abhängig.

Der von der Kommission vorgeschlagene Ansatz einer koordinierten Wiederöffnung der Grenzen geht in die richtige Richtung. Die Länder mit einer vergleichbaren epidemiologischen Situation sollten jetzt auf Basis der Analyse vom Europäischen Zentrum für die Prävention und Kontrolle schnellstmöglich die Reisebeschränkungen untereinander aufheben. Es gilt vor allem weiterhin auf Hygieneregeln und physische Distanzierung zu setzen anstatt auf Grenzschließungen!”

An dieser Stelle möchte ich ebenfalls begrüßen, dass Deutschland wieder zu Sinnen gekommen ist: ab diesem Wochenende sind die Grenzen zu LU endlich wieder offen und damit die systematische Kontrolle beendet.

 

Für mehr Hintergrundinformationen verweisen wir auf die Pressemitteilung der EU-Kommission: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_854