«De Phil Hogan huet haut den Owend eng ganz gudd Figur gemeet. Hien ass dee richtege Mann zum richtegen Zäitpunkt op der richteger Platz, a mir sinn zouversiichtlech dass hien d’EU-Handelspolitik geschéckt leedenwäert», sot de Christophe Hansen, EVP-Fraktiouns Spriecher an der Kommissioun fir Internationalen Handel am Europaparlament.

 

«Wat den Handel ugeet, steet Europa virun enger déifgräifender Richtungsfro un déi mir eis upasse mussen. Als fréieren Agrarkommissär huet de Phil Hogan schonn un enger grousser Unzuel vun Handels Dossierenmatgeschafft. Hien ass ee vun de Kandidatenmat der meeschter Erfarung, an duerch seng Äntwerten huet hien säin Hannergrondwëssenkloer ënner Beweis gestallt. Hien ass net nëmmen een innovativen a raffinéiertenManager, mee och en Stabilitéitsfacteur, am drohenden Handelsstuerm aus Brexit, engem amerikaneschenPresident, deen den Zoll als Waff mëssbraucht an enger Welthandelsorganisatioun déi net méi ronn leeft.»

 

«Fir d’EVP ass den internationalen Handel een effikasst Instrument fir d’Sécherung vun Aarbechtsplazen anWuesstem, fir Wettbewerb an Innovatioun ze stimuléieren. Trotzdeem mussenmir d’Handelsinstrumenter stäerkenfir eis europäesch Wäerter an Interessen ze verdeedegen. De Phil Hogan huet kloer gemeet dass hienfir d’Verdeedegung vun engem Handel kämpft, deen op eisen europäeschenWäerter, Prinzipien a Standardenbaséiert, ansozialen an ökologeschen Dumping oder onfair Subsiden duerch Drëttstaatenbekämpfenwäert», esou den Hansen.

 

De Phil Hogan huet notamment bekräftegt, dass hien d’Partnerschaft mat Afrika weider ausbauen, d’Welthandelsorganisatioun verdeedegen, den Dialog mat China erëm nei lancéieren an déi trans-pazifesch Partnerschaften duerch den Ofschloss vun de Negociatiounenmat Australien an Neiséiland verstäerkenwëll.

 

«Mam Phil Hogan wäert d’Kommissioun von der Leyen eng geopolitesch Kommissioun sinn, déi de Multilateralismus verdeedegen wäert! Den Handel wäert a gudden Hänn sinn!» sou de Christophe Hansen ofschléissend.

Deutsche Version

Phil Hogan ist der richtige Mann für die Handelspolitik der EU.

 

“Phil Hogan hat heute Abend eine sehr gute Figur abgegeben. Er ist der richtige Mann, zur richtigen Zeit am richtigen Ort und wir sind zuversichtlich, dass er die EU-Handelspolitik mit geschickter Hand führen wird”, sagte Christophe Hansen, EVP-Fraktions Sprecher im Ausschuss für internationalen Handel des Europäischen Parlaments.

 

“Was den Handel betrifft, so steht Europa an einem Scheideweg für den wir gewappnet sein müssen. Als ehemaliger Agrarkommissar hat sich Phil Hogan bereits intensiv mit einer Reihe von handelsbezogenen Angelegenheiten beschäftigt. Er ist einer der erfahrensten Kandidaten und durch seine Antworten hat er sein fundiertes Wissen über die Themen unter Beweis gestellt. Hogan hat sich nicht nur als ein einfallsreicher und genialer Manager erwiesen, sondern auch Stabilitätsfaktor, der es schaffen wird, uns durch die Handelsstürme zu steuern die aufgrund des Brexits, des amerikanischen Präsidenten, der Zölle als Waffe missbraucht, sowie  aufgrund einer festgefahrenen WTO auf uns zukommen. “.

 

“Für die EVP-Fraktion ist der internationale Handel ein wirksames Instrument zur Sicherung von Arbeitsplätzen und Wachstum, sowie um Wettbewerb und Innovation zu fördern. Wir müssen jedoch unsere EU-Handelsinstrumente deutlich stärken, um die europäischen Interessen und Werte auch effektiv zu schützen. Phil Hogan hat gezeigt, dass er für die Verteidigung eines Handels auf der Grundlage von EU-Werten, -Prinzipien und -Standards kämpfen wird, indem er vor allem Sozial- und Umweltdumping sowie unfaire Subventionen von Drittstaaten bekämpft”, sagte Hansen.

 

Phil Hogan bekräftigte insbesondere seinen Wunsch, die Partnerschaft mit Afrika auszubauen, die WTO zu verteidigen, den Dialog mit China wiederaufzunehmen und durch den Abschluss der laufenden Verhandlungen mit Australien und Neuseeland eine starke trans-pazifische Partnerschaft aufzubauen.

 

“Mit Phil Hogan wird die von der Leyen-Kommission definitiv eine geopolitische Kommission und die Hüterin des Multilateralismus sein! Der Handel wird in guten Händen sein”, schloss Christophe Hansen.

 

Englisch Version

Phil Hogan is the right man to deal with EU trade policy

 

“Phil Hogan performed very well this evening. He is the right man, at the right place, at the right time and we are confident he will lead EU trade policy with a deft hand”, said Christophe Hansen MEP, EPP Group Spokesman in the International Trade Committee of the European Parliament.

 

“In terms of trade, Europe is at a crossroads and must be assertive. As a former Agriculture Commissioner, Phil Hogan has already closely worked on a number of trade files. He is one of the most experienced candidates, and through his answers, he has demonstrated his in-depth knowledge of the topics and proven himself to be not only a resourceful and ingenious operator, but also a safe pair of hands to steer us through the brewing perfect trade storm of Brexit, an American President weaponising tariffs and a gridlocked WTO.”

 

“For the EPP Group, international trade is a powerful tool to secure jobs and growth to stimulate competition and innovation. However, we need to strengthen our EU trade toolbox to defend European interests and values. Phil Hogan has demonstrated that he will fight to defend a trade based on EU values, principles and standards, fighting social and environmental dumping or unfair subsidies by third countries”, said Hansen.

 

Phil Hogan notably reiterated his desire to develop the partnership with Africa, to defend the WTO, to renew dialogue with China and to establish a strong trans-Pacific partnership relationship through the finalisation of ongoing negotiations with Australia and New Zealand.

 

“With Phil Hogan, the von der Leyen Commission will definitely be a geopolitical Commission and the guardian of multilateralism! Trade will be in good hands!” concluded Christophe Hansen.